banner

ประกาศการรับข้อเสนอโครงการ

การรับข้อเสนอโครงการ

“การศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้”
(Strategic Environment Assessment :  SEA)

          ตามที่ กระทรวงพลังงาน และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้มีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้  เพื่อสรรหาผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ประกอบด้วย 1) หน่วยงานของรัฐ 2) สถาบันการศึกษา 3) องค์กรไม่แสวงหากำไร มาดำเนินการศึกษาโครงการฯ

          กระทรวงพลังงาน จึงขอเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติที่สนใจ

1.สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ (คลิกที่นี่)

2.เอกสารประกอบการชี้แจง TOR ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 15 อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ (คลิกที่นี่)

3.สามารถยื่นเอกสารข้อเสนอ จำนวน 6 เล่ม  (ตัวจริง 1 เล่ม  สำเนา 5 เล่ม )ได้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 ถึง 5 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ (กรุณาวงเล็บหน้าซองว่า “ยื่นข้อเสนอโครงการ SEA”)  

โดยต้องยื่นเอกสารข้อเสนอที่
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
อาคารบี ชั้น 23 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจุตจักร กรุงเทพฯ
(งดรับเอกสารทางไปรษณีย์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : นางสาวณัฎฐวี รักษาแก้ว โทร 0 2140 6302