banner

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ในวันทำการ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ที่ส่งมาด้วยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและจัดพิพม์ใบสมัครได้ที่ www.egat.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๓๖ ๕๓๖๐-๑.