รายงานประจำปี

– ปกหน้า

– พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

– ข้อมูลด้านพลังงานที่สำคัญของประเทศไทย

– สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและปลัดกระทรวงพลังงาน

– ผู้บริหารระดับสูง สถานการณ์พลังงานปี 2551

– นโยบายพลังงานของประเทศ (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม, แบรนด์โมเดล)

– นโยบายพัฒนาพลังงานของประเทศตามนโยบายรัฐบาล

– ผลการปฏิบัติงาน

– ความรับผิดชอบต่อสังคม

– โครงสร้างผู้บริหารกระทรวงพลังงาน อัตรากำลัง และงบประมาณ

– รายงานการเงิน และ ต้นทุนผลผลิตกิจกรรม

– ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง

– ทัศนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานต่อนโยบายสร้างความมั่นคงพลังงานไทย

– ประวัติผู้บริหารระดับสูง

– ชื่อที่อยู่หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน

– รูปกิจกรรม

– ปกหน้า

– พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

– ข้อมูลด้านพลังงานที่สำคัญของไทยในปี 2550

– การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกิจการพลังงานของประเทศ

– สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและปลัดกระทรวงพลังงาน

– สถานการณ์พลังงานปี 2550

– นโยบายพลังงานของประเทศ (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม)

– นโยบายพัฒนาพลังงานของประเทศตามนโยบายรัฐบาล

– รายงานผลการดำเนินงาน

– รายงานภารกิจต่อสังคม

– โครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง และงบประมาณ

– ผู้บริหารระดับสูง

– เครื่องหมายราชการ

– ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง

– รายงานการเงิน และ ต้นทุนผลผลิตกิจกรรมของกระทรวงพลังงาน

– ชื่อที่อยู่หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน

– นานาทัศนะ และ รูปกิจกรรม

– รายงานประจำปี 2549 (ส่วนที่ 1)

– รายงานประจำปี 2549 (ส่วนที่ 2)

– รายงานประจำปี 2549 (ส่วนที่ 3)

– ปกหน้า

– สุนทร์พจน์

– ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน

– วิสัยทัศน์

– พันธกิจ

– ค่านิยมและเป้าประสงค์

– โครงสร้างส่วนราชการ

– อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

– งบประมาณกระทรวงพลังงานที่ได้รับจัดสรรปี 2548

– งบประมาณแยกตามเป้าประสงค์

– เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดฯ

– ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง

– ผลการปฏิบัติราชการภายใต้แผน

– สถานการณ์พลังงานปี 2548

– ก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์

– บทบาทของกระทรวงพลังงานในการส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์

– ไบโอดีเซลช่วยชาติได้อย่างไร

– ชื่อที่อยู่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

– ศัพท์เทคนิคและคำย่อ

– ปกหลังในและปกหลัง