ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)

“EN-Camp” การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์

ประกาศรายชื่อเยาวชนที่มีผลงานดีเด่น โครงการ “การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ “EN-Camp”

Download (PDF, 593KB)

การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ Government Data Center Modernization และตอบแบบสารวจการพัฒนาศูนย์ข้อมูล

เอกสารประกอบศูนย์ข้อมูลภาครัฐ Government Data Center Modernization:

แบบสำรวจศูนย์ข้อมูลภาครัฐ Government Data Center Modernization :

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)ได้ดำเนินการสำรวจกับหน่วยงาน ปี 2558 และ 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดผลการสำรวจฯ ของหน่วยงาน ได้จาก Link ดังนี้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแบบสอบถาม :

เอกสารอ้างอิง :

วีดีโอการบรรยาย :

ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 30 อาคารแคททาวเวอร์ (CAT Tower) เลขที่ 72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร