• ประเภทประกาศ

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย ครั้งที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดรับฟังข้อเสนอแนะและวิจารณ์ วันที่ 17 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดทำหนังสือความรู้และต้นแบบความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาพลังงานทางเลือก และพลังงานนิวเคลียร์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจ้างผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ในการอบรม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา โครงการ”จัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐาน ปี พ.ศ.2561 – 2564″ โดยวิธีตกลง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดทำศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศจ้างออกแบบโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารสำนักงานประหยัดพลังงานของกระทรวงพลังงานแห่งใหม่ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดทำศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)