• ประเภทประกาศ

โครงการ จ้างเหมาบริการทำงานด้านเอกสารและประสานงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน