“พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย”

กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำหนังสือ “พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” ขึ้น ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อการพัฒนาพลังงานไทย โดยเนื้อหาได้กล่าวถึงพระวิสัยทัศน์ พระปรีชาสามารถในการพัฒนาและแก้ปัญหาอย่างองค์รวม รอบด้าน ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อเป็นต้นแบบต่อพสกนิกรชาวไทยและหน่วยงานต่างๆ น้อมนำสู่การพัฒนาและการพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริงและยั่งยืน

คลิกที่นี่

หรือสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ PDF คลิกที่นี่