• ประเภทประกาศ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการทำงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ส่วนที่๒) เขตตรวจราชการ ๑๐-๑๘