• ประเภทประกาศ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือ หลักสูตร และเครื่องมือ การเสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่องานพลังงาน โดยวิธเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารสำหรับการเดินทางศึกษาดูงาน ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง