• ประเภทประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำรองข้อมูล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบติดตามการดำเนินการเพื่อการบริหารนโยบายและแผนยุทธศาสตร์พลังงาน โดยวิธีคัดเลือก