• ประเภทประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านพลังงาน ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน หรือกิจกรรมสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในโอกาสต่างๆ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับมอบแก่หน่วยเคลื่อนที่ จำนวน ๒๐ จังหวัด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)