• ประเภทประกาศ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อกำหนดปัจจัยการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศไทย โดยวิธีตกลง