• ประเภทประกาศ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดทำหนังสือความรู้และต้นแบบความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาพลังงานทางเลือก และพลังงานนิวเคลียร์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจ้างผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ในการอบรม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา โครงการ”จัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐาน ปี พ.ศ.2561 – 2564″ โดยวิธีตกลง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา โครงการ ” การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ “EN-Camp” “

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการทำงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ส่วนที่๒) เขตตรวจราชการ ๑๐-๑๘