• ประเภทประกาศ

โครงการ จ้างเหมาบริการทำงานด้านเอกสารและประสานงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ จ้างเหมาบริการทำงานด้านเอกสารและประสานงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้าน การบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจขุมซน หน่วยงานเจ้าซองโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการทำงานด้านติดตามและประสานงานโครงการเชื่อมร้อยเครือข่าย องค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทยเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานที่ยังยืนนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม