• ประเภทประกาศ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการทำงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ส่วนที่๒) เขตตรวจราชการ ๑๐-๑๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์พลังงานในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม และ พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์

จ้างเหมาบริการทำงานด้านจัดเก็บข้อมูล ติดตามประเมินการศึกษาและสร้างต้นแบบความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาพลังงานทางเลือกร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้อนถิ่น

*ราคากลาง              *TOR