• ประเภทประกาศ

ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding) ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมตามรอยศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาพลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 6 ธันวาคม 2560

ประกาศร่าง TOR /ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding) จ้างโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลพลังงาน ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดรับฟังข้อเสนอแนะและคำวิจารณ์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ชุดบันทึกข้อมูลพลังงาน ชุดภาพพลังงานประกอบตารางแสดงเวลานัดหมาย และชุดสื่อประชาสัมพันธ์พลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนปีที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding) ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ชุดคู่มือบันทึกข้อมูลพลังงาน ชุดภาพพลังงานประกอบตารางแสดงเวลานัดหมาย และชุดสื่อประชาสัมพันธ์พลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560