การจัดทำคำรับรองและการประเมิณผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของส่วนราชการ

ที่มาของโครงการ

เรื่อง การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

เรื่อง การประเมิณผลการปฏิบัติราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

  • กระทรวงพลังงาน

 

  • สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

 

  • คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง กระทรวงนำร่อง

 

  • คู่มือการปฏิบัติผลการปฏิบัติราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

2560

-e-SAR

-ส่วนราชการ

 

 

 

 

 

 

 

  • แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด (Template)

 

  • สรุปผลการประเมิรการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี

 

  • สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

2560

 

 

 

 

 

 

 

  • การจัดสรรเงินรางวัลประจำปี

 

  • การดำเนินงานอื่นๆ

รายละเอียดการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดไฟล์