ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกระทรวงพลังงาน

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2531 - 2535 ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2522 - 2526 ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร

 

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558             : ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

พ.ศ. 2557                                : รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (นักบริหาร ระดับต้น)

พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2557             : ผู้อำนวยการสำนัก (อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรม) สูง) สำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ 
                                                  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 

ประวัติการอบรม

พ.ศ. 2559                                  : หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 (วพน. 8)

พ.ศ. 2559                                  : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 218

พ.ศ. 2556                                  : หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56

พ.ศ. 2550                                  : หลักสูตร นักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 55 สำนักงาน ก.พ.

พ.ศ. 2545                                  : หลักสูตร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 45

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. 2556                                   : ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

พ.ศ. 2552                                   : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

พ.ศ. 2551                                   : ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

นโยบายจากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกระทรวงพลังงาน

 1. การบูรณาการระบบสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายในกระทรวงพลังงานร่วมกัน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลด้านพลังงาน
  และประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารภายในกระทรวงพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. ควรมีการทบทวนการของบประมาณการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อลดความซ้ำซ้อน
  และเกิดความคุ้มค่าต่อองค์กร

 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่ได้ทำการพัฒนาไว้แล้ว เพื่อให้ทราบปัญหาหรือข้อบกพร่องของระบบ
  และนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดจากระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพลังงาน

(จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพลังงาน ฉบับปรับปรุงปี 2556 - 2560)

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบูรณาการข้อมูลพลังงานรอบด้าน และยกระดับขีดความสามารถในการบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด”

ยุทธศาสตร์

 1. ส่งเสริม สร้างมาตรฐานการบริหารจัดการและควบคุมการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพลังงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 2. เพิ่มศักยภาพ ทักษะ แนวคิดในการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระตุ้นให้เกิดการสะสมองค์ความรู้เพื่อการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
 3. พัฒนา ปรับปรุง บูรณาการระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้ง ภายในและภายนอก
 4. พัฒนา ปรับปรุง บูรณาการระบบสารสนเทศด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงพลังงาน