banner

จริงหรือที่เค้าว่า เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไทย

จริงหรือที่เค้าว่า เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไทย

          จากสถานการณ์ข้อมูลด้านพลังงานในปัจจุบัน มีการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือเป็นข้อมูลที่เกิดจากความเข้าใจผิด ทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อความมันคงด้านพลังงานของประเทศ
เพื่อให้พบความจริงและคำตอบที่จะช่วยไขข้องใจและเพื่อความเข้าใจอย่างแท้จริง จึงได้มีการจัดทำหนังสือ “จริงหรือที่เค้าว่า….เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไทย” ขึ้น เพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ดาวน์โหลดที่นี่