banner

ภาพอนาคตพลังงานไทย 2557

ภาพอนาคตพลังงานไทย 2557

ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและราคาพลังงาน ประเด็นด้านการเมืองรวมทั้งปัญหาโลกร้อนและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดข้อคิดเห็นที่แตกต่างในสังคม ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบและมีอิทธิพลต่อสถานการณ์  การใช้และการจัดหาพลังงานของประเทศในภาพรวม การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง  ในอนาคตของปัจจัยแวดล้อมข้างต้นอย่างแน่ชัดเ ป็นสิ่งที่ทำได้ยากและอาจทำให้การคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นได้มาก ทำให้การวางแผนพลังงานแบบเดิมที่อาศัยสมมติฐานชัดเจนโดย     มักอ้างอิงกับการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น มีความคลาดเคลื่อนสูงขึ้น ในโลกปัจจุบัน
การเตรียมรับมือกับสถานการณ์ผันผวนเหล่านี้ จึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะหากปัญหาที่เกิดขึ้นมีผลกระทบในวงกว้าง ดังนั้น         การจำลองภาพอนาคตจึงถือเป็นหนึ่งในศาสตร์ ที่หลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน นักวิชาการทั้งหลายเล็งเห็นถึง   ความสำคัญ แม้ว่าการคาดการณ์อนาคตจะไม่มีใครสามารถบ่งชี้ได้อย่างชัดเจน แต่การที่อย่างน้อยสามารถวิเคราะห์ถึงเหตุปัจจัยที่อาจส่งผลต่อเหตุการณ์อนาคต ความเชื่อมโยงของปัจจัยต่างๆ รวมถึงความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น ก็จะสามารถทำให้สามารถรับมือกับ             ความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น