banner

การส่งเสริมพลังงานทดแทนในภาวะราคาน้ำมันแพง

การส่งเสริมพลังงานทดแทนในภาวะราคาน้ำมันแพง

01

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (GASOHOL) ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินที่ลิตรละเกือบ 30 บาท ได้ทำลายสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์วงการราคาน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทยและกลายเป็นประเด็นปัญหาสำคัญที่ในทุกวงการได้พูดคุยถกเถียงกันหนาหู ถึงราคาที่ปรับขึ้นจนใกล้ถึงจุดวิกฤตอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ด้วยประเทศไทยจำเป็นต้องนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเกือบทั้งหมด และยังคงต้องพึ่งพิงน้ำมันอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จึงจำเป็นต้องพยายามหาแหล่งพลังงานมาใช้ทดแทนน้ำมัน และหาแนวทางการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ยุทธศาสตร์พลังงานทดแทน

แม้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ผสมเอาทนอลในสัดส่วน 10% จะมีค่าความร้อนต่ำกว่าน้ำมันเบนซินประมาณร้อยล่ะ 3 ในขณะที่ประเทศชาติจะเกิดผลประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจจากการที่ไม่ต้องเสียเงินตราต่างประเทศ แต่ได้เงินตราจากน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ นอกจากนี้การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพสามารถลดมลพิษทางอากาศจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีปริมาณมากขึ้นทุกปีเป็นผลให้มีส่วนช่วยรักษาสุขภาพของประชาชนด้วย

ดังนั้น การส่เสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ให้เพิ่มขึ้นจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศไทยในหลายมิติ กล่าวคือ มิติด้านพลังงาน ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการจัดหาพลังงาน และลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการจัดซื้อน้ำมันจากต่างประเทศ และมิติด้านเศรษฐกิจ คือมีกระแสเงินตราหมุนเวียนในประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดการจ้างงาน สนันสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นตามมา นอกจากนี้ยังช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาดีขึ้นตัวอย่างที่เห็นชัดเจน คือ ราคามันสำปะหลัง พร้องทั้งยังส่งเสริมและสนันสนุนเชื่อเพลิงชีวภาพอย่างครบวงจร ทั้งการกำหนดมาตรฐานแก๊สโซฮอล์ การส่งเสริมการลงทุนสำหรับโรงงานผลิดเอทานอลและไบโอดีเซล การส่งเสริมการผลิตอ้อย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ทั้งการกำหนดพื้นที่ปลูก การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ รวมทั้งยังได้ยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับเอท่นอล เงินส่งเข้ากองทุนน้ำมัน ทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ถูกกว่าน้ำมันเบนซิน 95 ถึง 1.50 บาทต่อลิตร เพื่อเป็นการสร้าแรงจูงใจให้ประชาชนสนใจมาใช้กันมากขึ้น

การรณรงค์และประชาสัมพันธ์การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 

กระทรวงพลังงานได้สร้างความมั่นใจว่าแก๊สโซฮอล์สามารถใช้ในรถยนต์ได้ทันที โดยผู้ผลิตรถยนต์เกือบทุกยี่ห้อได้ออกมายืนยันร่วมกันว่ารถยนต์ส่วนใหญ่สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ได้ทันที โดยไม่ต้องดัดแปลงเครื่องยนต์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2548 บังคับให้รถยนต์ราชการและรัฐวิสาหกิจต้องเปลี่ยนไปใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ และให้สถานีบริการน้ำมันของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต้องจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ด้วย

แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมแก๊สโซฮอล์ได้กำหนดเป้าหมายการใช้แก๊สโซฮอล์เป็นวันละ 1 ล้านลิตร จะไม่มีน้ำมันเบนซินออกเทน 95 ธรรมดาจำหน่ายในประเทศไทยนั้น โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์และทำหน้าที่กำกับติดตาม แต่จากปัญหาปริมณผลผลิตอ้อยลดลง ทำให้มีปริมาณกากน้ำตาลไม่เพียงพอและราคากากน้ำตาลสูงขึ้นเป็นเหต่ให้ต้นทุนเอทานอลสูงกว่าราคาขาย ทำให้โรงงานเอทานอลหยุดผลิตเป็นบางช่วง แต่โรงงานเอทานอลที่ใช้มันสำปะหลังมีต้นทุนการผลิตเอทานอลต่ำกว่าโรงงานเอทานอลที่ใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบ เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่ถูกกว่านั้นหมายความว่าจะมีปริมาณเอทานอลมากขึ้นซึ้งจะทำให้มีปริมาณน้ำมันแก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนและสามารถสนองความต้องการของประชาชน

ในส่วนแผนการผลิตเอทานอลเพื่อทดแทนสารเอ็มทีบีอีนั้น ปัจจุบัน ประเทศไทยนำเข้าสารเอ็มทีบีอี เฉลี่ยปีละ 1 ล้านลิตร คิดเป็นูลค่าประมาณ 3.5 พันล้านบาทต่อปี เพื่อใช้ผสมเฉพาะในน้ำมันเบนซินอกเทน 95 และหากแผนการผลิตเอทานอลที่รัฐบาลจะเร่งให้มีการใช้ได้ 1 ล้านลิตร จะสามารถทดแทนการนำเข้าสารเอ็มทีบีอี ได้ทั้งหมด ซึ่งรัฐบาลมีแผนจะนำไปผสมเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 เพื่อแทนน้ำมันเบนซินออกเทน 91 โดยหากทดแทนได้สามารถลดการนำเข้าน้ำมันลงลดได้ร้อยละ 3 หรือสามารถประหยัดได้ประมาณ 18,000 ล้านบาท

p01(1)

การขยายสถานีบริกาจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์

การให้มีการใช้น้ำแก๊สโซฮอล์กว้างขวางทั่วประเทศ จะต้องมีการสร้างจุดจำหน่ายให้เข้าถึงอย่างสะดวกและรวดเร็ว จึงได้เชิญบริษัท

จำหน่ายน้ำมันมาหารือใช้มาตรการให้ค่าการตลาดการจำหน่ายน้ำมันแแก๊สโซฮออล์สูงกว่าเพื่อจูงใจเจ้าของสถานีบริการให้เปิดจุดจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้น

ยอดใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ปัจจุบันเพิ่มขึ้น 300% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ ที่รัฐบาลำลังเร่งผลักดันการใช้เชื้อเพลิงอื่น เป็นพลังงานทดแทนน้ำมัน ปัจจัยที่ำให้การใช้แก๊สโซฮอล์เพิ่มสูงขึ้นนั้นมาจากหลายปัจจัย ประการสำคัญ คือ ประชาชนสามารถเปลี่ยนจากการเติมน้ำมันเบนซินมาเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งหรือดัดแปลงเครื่องยนต์ จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าเพิ่ม การที่ประเทศไทยหันมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์มากขึ้นก็ช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ

mon24118

ถึงวันนี้คงไม่มีประโยคใดฮิตไปกว่า คุณเติมแก๊สโซฮอล์แล้วหรือยัง