banner

การส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล

การส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล

การส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล (Bio-diesel) รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของไบโอดีเซลเป็นอย่างดี โดยเมื่อ วันที่ 18 มกราคม 2548 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล จากปาล์มและเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2548 มีมติเห็นชอบแผนการปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตไบโอดีเซลทดแทนน้ำมันดีเซลร้อยละ 10 ใน ปี2555 หรือ 8.5 ล้านลิตร/วัน ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบทั้งน้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชใช้แล้วรวมถึงสบู่ดำ และส่งเสริมการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลผสมน้ำมันดีเซล สัดส่วน 5% (B5) ในบางพื้นที่ตั้งแต่ปี 2548

biodesel_02

ไบโอดีเซลช่วยประเทศชาติแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานได้ เนื่องจากไบโอดีเซลมีคุณสมบัติ เทียบเคียงน้ำมันดีเซล และผลิตได้จากพืชน้พมันในประเทศจึงช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทสได้ การพัฒนาและการส่งเสริมไบโอดีเซลจึงช่วยลด การพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล และช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ นอกจากนี้ไบโอดีเซลยังช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศในด้านเกษตรอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

biodesel_03

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีภูมิประเทศเหมาะแก่การปลูกพืชน้ำมันหลายชนิด เช่น ปาล์มน้ำมัน สุบู่ดำ เป็นต้น ซึ่งเมื่อพิจารณาด้านราคา และปริมาณผลผลิตแล้ว รัฐบาลจึงได้ส่งเสริมให้น้ำมันปาล์มเป็นวัตถุดิบในการผลิดไบโดดีเซลซึ่งเป็นการสร้างทางเลือกให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ช่วยพยุงราคาปาล์มน้ำมัน อีกทั้งรัฐบาลยังมีแผนขยายการปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศอีก ล้านไร่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรของประเทศรวมมูลค่ากว่า 16,000 ล้านบาท/ปี** ช่วยสร้างงานในภาคเกษตร นอกจากนี้ยังช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคาผลปาล์มน้ำมันดิบและน้ำมันปาล์มให้กับประเทศ

ในด้านอุตสาหกรรม รัฐบาลมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมผิตไบโอดีเซลด้วยสิทธิประโยชน์ทั้งในด้านการลงทุนและด้านภาาีและนำไปสู่อุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับปาลืมน้ำมัน ได้แก่ อุตสาหกรรมโอลีโอเคมืคอล โรงไฟ้ฟ้าชีวมล อุตสาหกรรม เหล่านี้ช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและช่วยลดอัตราการว่างงานของประชากรในประเทศ

ในด้านสิ่งแวดล้อม จากผลการทดลองของสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การผสมไบโอดีเซลในสัดส่วนต่างๆ ช่วยลดมลพิษทางอากาศได้ร้อยละ 10-20 และลดควันดำได้ร้อยละ 20 สำหรับไบดอดีเซล 100% ช่วยลดมลพิษทางอากาศได้ร้อยละ20-40 และลดควันดำได้ถึงร้อยละ 60 National Biodiesel Board, USA ระบุว่าไบโอดีเซลช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่บรรยากาศซึ่งเป็นสาเหตุชองภาวะเรือนกระจกถึง78.5% เทียบกับการใช้ไบโอดีเซล คิดเป็นมูลค่ากว่า 8,000 ล้านบาท ในปี2555**

นอกจากนี้ไบโอดีเซลยังช่วยแก้ปัญหาการนำน้ำมันประกอบแาหารที่ใช้แล้วทั้งไขมันพืชและไขมันสัตว์มาใช้ซ้ำ ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปอด ความดันโลหิตสูงเ็นพิษต่อระบบสมอง ระบบประสาท ระบบภูมิคุ้มกัน และอวัยวะสำคัญต่างๆ ทั้งยังเป็นสารที่ทำให้เกิดการกลายพันธ์และก่อกวนระบบฮอร์โมน โดยเฉพาะระบบฮอร์โมนทางเพศ จะทำให้เกิดความผิดปกติตายก่อนครบกำหนดอีกทั้งยังมีผลกระทบต่อสุขภาพด้านอื่นๆตามมา

ปัจจุบัน กระทรวงพลังงานได้ร่วมกัยบภาคเอกชนดำเนินโครงการสาธิตการผลิตและการใช้ไบดอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วและน้ำมันปาล์มในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร โดยปัจจุบันมีการจำหน่ายน้ำมันดีเซล B5 แก่ประชาชนทั่วไปตามสถานีน้ำมันรวม 14 แห่ง ซึ่งราคา น้ำมันดีเซล B5 จะถูกกว่าราคาน้ำมันทั่วไป 75 สตางค์ต่อลิตร เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้บริโถคหันมาทดลองใช้น้ำมัน B5 ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างทางเลือกเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชนอีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของการช่วยชาติทั้งในแง่เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม

*คิดราคาดีเซล 20 บาท/ลิตร
**ในปี 2547 เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันมีรายได้สุทธิเฉลี่ย 4,000 ยูโร/ไร่ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
***วันที่ 30 กันยายน 2548 ราคาคาร์บอน เท่ากับ 22.68 ยูโร/ตัน คาร์บอนไดออกไซตื (www.pointcarbon.com)