banner

รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดงานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการ… ประจำปี 2558

ceohotnew15072558_2

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2558) นายทวารัฐ สูตะบุตร รองปลัดกระทรวงพลังงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2558

คลิกอ่าน