banner

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นประธานในการเปิดงาน…

“มหกรรมพลังงานบ้านทุ่งสัญจรช่วยเกษตรสู้ภัยแล้ง”

คลิกเพื่ออ่าน