การประเมินผลการปฏิบัติการของส่วนราชตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และสำนักรัฐมนตรี

ระดับกระทรวง / กรม

ระดับสำนัก / กอง

      2554