banner

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานพิธีเปิดตัวโครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน

(6 มิถุนายน 2559) พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระหว่าง 3 การไฟฟ้า โดยมี ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน, ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน, นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.), นายเสริมสกุล ค…ล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีเปิดตัวโครงการ และมอบทุนสนับสนุนให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ

13411874_473711106155740_8119604920011741167_o

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน เป็นโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ระหว่างกระทรวงพลังงาน โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.), กฟผ., กฟน. และ กฟภ. เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 89 พรรษา ในปี 2559 จึงกำหนดกิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงานกับครูและนักเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 89 โรงเรียน ใน 77 จังหวัด โดยบูรณาการกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนด้านการอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างปี 2558-2560 ในการพัฒนาองค์ความรู้ของเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้เกิดการเรียนรู้การใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ร่วมปลูกจิตสำนึกการประหยัดพลังงานให้แก่เยาวชน และสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์พลังงานสู่ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในระยะยาว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่าและปลอดภัย ซึ่งกระทรวงพลังงานพร้อมที่จะขับเคลื่อนโครงการเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง เคียงคู่กับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และประชาชน

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน มุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบพลังงานไฟฟ้าแก่เยาวชนและประชาชน ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาและจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศในอนาคต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงาน ส่งผลให้ทั้ง 89 โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานมากขึ้น และต่อยอดเป็นเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า เผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าแก่คนรอบข้างต่อไป

13330962_473711236155727_4648042635471068100_n

13323346_473711152822402_4340605075463292576_o

13320525_473711192822398_1594770365298800160_o