banner

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เดินทางเยี่ยมชมโครงการงานวิจัยด้านพลังงานทดแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่ 17 มิ.ย.59 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ได้เดินทางเยี่ยมชม โรงกำจัดขยะแบบครบวงจร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นศูนย์สาธิต การผลิตพลังงานจากกากของเสียและขยะชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานในปีพ.ศ. 2558 โดยที่นี่จะกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF โดยวิธีทางกลและชีวภาพ และป้อน RDF ให้กับโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ที่โรงปูนซีเมนต์ไทย ในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีต่อไป โดยสามารถรองรับการจัดการขยะของจังหวัดนครราชสีมาได้ถึง 100 ตันต่อวัน

นอกจากนั้นแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะ ยังได้เยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล ซึ่งเป็นศูนย์วิจัย เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลาสมาแก๊สซิฟิเคชั่น และการผลิตน้ำมันด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซิสจากเชื้อเพลิงขยะพลาสติก รวมทั้งยังได้ชมผลงานวิจัยต้นแบบระบบสะสมพลังงานหรือ energy storage ซึ่งมีความสำคัญต่อการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานของไทยในอนาคต

S__45383692

S__45383693

S__45383695

S__45383697

S__45383701