banner

คณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ได้เดินทางมาเยี่ยมชม โครงการพลังงานทดแทน ของบริษัท เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จํากัด

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ได้เดินทางมาเยี่ยมชม โครงการพลังงานทดแทน ของบริษัท เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จํากัด ในเครือ SCG ที่โรงปูนซีเมนต์ไทย แก่งคอยจังหวัดสระบุรี

S__45391887

 

โดยเอสซีไอ อีโค่ ได้ มีการแปรรูปขยะอุตสาหกรรม และแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็นขยะเชื้อเพลิง RDF ให้สามารถใช้งานในเตาเผาอุตสาหกรรมได้อย่างปลอดภัย ทั้งยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร

นอกจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะ ยังได้ เยี่ยมชม โครงการวิจัยด้านพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย รวมทั้งโครงการโซล่าฟาร์มลอยน้ำ ภายในโรงปูนซีเมนต์ไทย แก่งคอย อีกด้วย

 

S__45391891 S__45391892 S__45391897  S__45391890 S__45391895