banner

พลเอกอนันตพร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยี่ยมชมบูธกระทรวงพลังงานซึ่งนำเสนอผลการดำเนินงานของกระทรวงพลังงานในรอบ1 ปีที่ผ่านมา…

วันนี้ (23 ธันวาคม 2558) พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เยี่ยม ชมบูธกระทรวงพลังงาน ซึ่งน าเสนอผลการด าเนินงานของกระทรวงพลังงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา1455002261168                   1455002271245

พร้อมแผนการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาด้านพลังงานที่ยั่งยืนในอนาคต โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมและร่วม กิจกรรมตอบค าถามชิงของรางวัลได้ที่บูธกระทรวงพลังงานในงานนิทรรศการผลงาน 1 ปี รัฐบาล ถนนด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้ า ท าเนียบรัฐบาล ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2558

1455002283345              1455002299232