รายงานการเงินสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

 

รายงานงบการเงิน สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559