banner

กบง. เห็นชอบกรอบแนวการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558–2579 (PDP 2015) และกรอบแนวทางการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

อ่านต่อ