banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง จ้างทำงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน โครการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ส่วนที่2) เขตตรวจราชการที่ 1-9 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

*TOR *ราคากลาง