banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง จ้างทำงานด้านบริการขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

*TOR *ราคากลาง