banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานกระทรวงพลังงาน ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี จำนวน 10,021.5 ตารางเมตร ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

 *ราคากลาง