banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง จ้างเหมาทำงานด้านบริการ จำนวน 1 คน(สร.) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

*TOR    *ราคากลาง