banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 3 คน ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

 *TOR *ราคากลาง