banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถส่วนกลาง จำนวน 3 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) *ประกาศฯ *เอกสารประกวดฯ *TOR *ราคากลาง

*ประกาศฯ *เอกสารประกวดฯ *TOR *ราคากลาง