banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่นต่อนาที ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

 *TOR *ราคากลาง