banner

ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา ร่าง TOR และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2558 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

 *TOR *ราคากลาง *เอกสารประกวด