banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างศักยภาพการรองรับเหตุฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการจัดหาเชื้อเพลิง เพื่อเสริมสรา้งความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

*TOR *ราคากลาง