banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

 *TOR *ราคากลาง