banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถส่วนกลาง จำนวน 3 คัน โโยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

*ประกาศราชื่อ