banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ กำหนดยื่นซองตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559กำหนดเปิดซองวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

*ประกาศฯ *เอกสารประกวดฯ *TOR *ราคากลาง