banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการ การจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)

*ประกาศฯ