banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมนิทรรศการและเผยแพร่ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในส่วนกลาง โดยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 *ประกาศฯ