banner

(ร่าง) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมเผยแผร่ข่าวสารพลังงานผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2559 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 7 มีนาคม2559