banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ชุดคู่มือบันทึกข้อมูลพลังงาน ชุดภาพประกอบตารางแสดงเวลานัดหมาย และชุดสื่อประชาสัมพันธ์พลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*ประกาศฯ *เอกสารประกวดฯ *TOR *ราคากลาง *ใบแจ้งปริมาณงานและราคา