banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารพลังงานผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารพลังงานผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดยื่นข้อเสนอและราคา ในวันที่ 29 มีนาคม 2559  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่ส่งมาด้วยนี้

*ประกาศฯ  *เอกสารประกวดฯ  *TOR  *ราคากลาง