banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จ้างจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2558 กระทรวงพลังงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

*TOR *เอกสารประกวดฯ *ราคากลาง *ประกาศฯ