banner

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้าง โครงการ “การศึกษาและสร้างแบบจำลองชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย”

*ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้าง    *TOR