banner

ประกาศประกวดราคา ร่างเอกสารประกวดราคา ร่าง TOR และราคากลางของงานประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัด โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2559 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 26 เมษายน 2559

*ร่างประกาศ ประกวดราคา e-bidding  สสช. ปี 59  *ประกาศราคากลางจ้างออกแบบ ของ สสช. ปี 59

*ร่าง TOR จ้างออกแบบ ของ สสช ปี 59  *ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding สสช. ปี59