banner

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้าง โครงการติดตามประเมินผลงานโครงการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนำร่อง

*TOR   *ราคากลาง