banner

(ร่าง)ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง จ้างจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับมอบแก่หน่วยเคลื่อนที่ จำนวน 20 จังหวัด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2559 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2559

*ร่างประกาศประกวดราคา e-bidding

*ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding

*ร่าง TOR

*ร่างราคากลาง