banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

*ประกาศฯ  *เอกสารประกวดฯ  *TOR *ราคากลาง